Jednodňový výlet na víkend z mojej ponuky - alebo zájazd cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - M.Gondolová
Poznávací zájazd alebo výlet cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - G.Murínová
Plán výletov cestovnej agentúry jednodenne-vylety.sk, každý výlet automaticky vo vašej email schránke
Výlety a zájazdy do vašej mail schránky

obchodné podmienky


Tieto Obchodné podmienky sú koncipované so zreteľom na ustanovenia Občianskeho zákonníka (§52 – 54), Zákona č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr v znení neskorších predpisov a Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa (§4 a 5 a §7 - 9).

Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:
Ing. Gabriela Murínová - majiteľka cestovnej kancelárie, IČO 44 687 071, DIČ : 1036674771, Živnostenský list vydal Okresný úrad v Malackách pod číslom OU-MA-OZP- 2013/00488-2 č. živnost. registra 120-14859 (ďalej len CK)
a Objednávateľ - fyzická alebo právnická osoba spôsobilá k právnym úkonom.

1. Fungovanie CK, spôsob objednania sa na zájazd a potvrdenie objednávky, podmienky realizácie zájazdu.

CK je internetová a nemá kanceláriu – kamennú prevádzku. Objednávateľ sa môže na zájazd prihlásiť internetom prostredníctvom on-line objednávkového formulára, ktorý je súčasťou každého zájazdu uvedeného na webovej stránke CK alebo telefonicky.

Ako katalóg zájazdov CK slúži ponuka zájazdov na internetovej stránke CK a každý z ponúkaných zájazdov je možné si samostatne vytlačiť. CK nevlastní katalóg zájazdov v papierovej forme ani žiadne iné informačné materiály. Všetky podrobnosti o zájazdoch sú iba na internetovej stránke CK. Objednávateľa, ktorý nie je vlastníkom pripojenia na internet je CK povinná telefonicky alebo osobne oboznámiť so všetkými podrobnosťami zájazdu v takom rozsahu, ako je to uvedené na internetovej stránke CK.

Po prihlásení sa na zájazd je CK povinná objednávateľa mailom alebo telefonicky o jeho prihlásení sa na zájazd informovať.

Objednávateľovi, ktorý sa na zájazd prihlásil cez internetovú stránku CK, pošle CK mail o tom, že jeho prihlášku registruje spolu s pokynmi k platbe. Súčasťou tohto mailu je aj Zmluva o obstaraní zájazdu (ďalej len Zmluva).

Objednávateľovi, ktorý sa prihlásil na zájazd telefonicky a nemá pripojenie na internet, oznámi CK telefonicky, že jeho prihlášku registruje a vypýta si od neho adresu na zaslanie Zmluvy poštou. Objednávateľ zaplatí platbu za zájazd podľa pokynov uvedených v Zmluve.

Zájazd sa zrealizuje iba v prípade, že sa naň nahlási minimálne 40 záujemcov (ak CK pri konkrétnom zájazde nerozhodne inak). Rozhodujúci termín, kedy CK rozhodne o zrušení zájazdu je uvedený pri každom zájazde ako „uzávierka“ a je to minimálne 30 dní pred plánovaným uskutočnením zájazdu.

2. Vznik zmluvného vzťahu

Zmluvný vzťah medzi CK a objednávateľom vzniká na základe platne uzatvorenej Zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej len Zmluva).

Zmluva je platne uzatvorená v momente pripísania platby za zájazd na účet CK zo strany objednávateľa alebo zaplatením platby za zájazd objednávateľom priamo CK.

Zmluvu nie je potrebné zmluvnými stranami podpísať.

Ustanovenia zmluvy platia nielen pre objednávateľa zájazdu ale aj pre všetky ostatné osoby uvedené v Zmluve spolu s objednávateľom (ostatní účastníci zájazdu).

Zmluvu CK pošle objednávateľovi mailom na jeho mailovú adresu. V prípade, že objednávateľ nemá mailovú adresu, tak osobne alebo poštou (poštové poplatky znáša CK).

Objednávateľ je povinný oboznámiť sa so všetkými informáciami uvedenými v Zmluve.

Po preštudovaní si Zmluvy a po uistení sa, že s podmienkami Zmluvy objednávateľ súhlasí, uhradí objednávateľ platbu za zájazd v takej výške, lehote a spôsobom, ako je to uvedené v Zmluve.

Objednávateľ má v rámci zájazdu nárok len na tie služby, ktoré sú v Zmluve dohodnuté písomne.

Právo účasti na zájazde vzniká objednávateľovi a ďalším objednávateľom uvedeným na Zmluve až zaplatením dohodnutej ceny zájazdu v plnej výške.

3. Cena zájazdu, platobné podmienky a spôsob platby za zájazd

Ceny zájazdov sú zmluvnými cenami dojednanými dohodou medzi CK a objednávateľom a sú vždy uvedené na internetovej stránke CK.

V prípade, že po objednaní sa objednávateľa na zájazd sa cena zájazdu zvýši, má objednávateľ nárok na priznanie takej ceny zájazdu zo strany CK, aká bola v momente jeho prihlásenia sa na zájazd. CK sa zaväzuje túto cenu zájazdu dodržať a takú uviesť aj v Zmluve.

V prípade, že po objednaní sa objednávateľa na zájazd sa cena zájazdu zníži, vráti CK objednávateľovi rozdiel v cene pôvodného a zlacneného zájazdu najneskôr v deň konania zájazdu.

Platbu za zájazd platí objednávateľ vždy v plnej výške, bez zálohy (ak sa s CK nedohodol inak), v termínoch určených v Zmluve, čo býva zvyčajne do 14 dní od obdržania Zmluvy objednávateľom, najneskôr však 30 dní pred termínom zájazdu prevodom na účet CK alebo priamym vkladom v hociktorej pobočke Všeobecnej úverovej banky (tento vklad je bez poplatku!).

4. Práva a povinnosti objednávateľa

Práva objednávateľa :

- zúčastniť na zájazde za ktorý objednávateľ zaplatil,

- čerpať všetky služby, ktoré prináležia k zájazdu a ktoré sú uvedené v Zmluve,

- vyžadovať od CK informácie, ktoré sa týkajú zájazdu,

- odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek pred začatím čerpania služieb za podmienky uhradenia zmluvnej pokuty (stornopoplatku), ak na ňu CK vznikol nárok podľa týchto Obchodných podmienok

- reklamovať nedostatky zájazdu a trvať na vybavení reklamácie v súlade s článkom 8. týchto Obchodných podmienok,

- trvať na ochrane osobných údajov podľa Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktoré CK od objednávateľa požaduje z dôvodu uzatvorenia Zmluvy. Týmito údajmi sú meno a priezvisko objednávateľa, jeho telefonický kontakt, prípadne mailová adresa. V prípade zaslanie Zmluvy poštou je to meno a priezvisko objednávateľa, jeho telefonický kontakt a poštová adresa.

- hocikedy mailom alebo telefonicky oznámiť CK pred začiatkom zájazdu, že sa namiesto neho zájazdu zúčastní iná osoba (náhradník). V takomto prípade sa Zmluva medzi CK a objednávateľom dňom oznámenia ruší a CK vráti objednávateľovi celú platbu za zájazd do 10 dní od oznámenia. CK následne uzavrie Zmluvu s náhradníkom a platbu za zájazd uhradí náhradník v plnej výške a v termíne uvedenom v Zmluve.

Povinnosti objednávateľa :

- pravdivo a úplne uviesť CK požadované údaje potrebné pre uzatvorenie Zmluvy vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov,

- oznámiť ostatným účastníkom zájazdu, ktorí sú na zájazd objednaní spolu s objednávateľom, všetky informácie uvedené v Zmluve spolu s informáciami, ktoré uvedie CK objednávateľovi telefonicky alebo mailom v pondelok pred termínom konania zájazdu.

- dostaviť sa na miesto odchodu v stanovenom čase s osobnými dokladmi.

- zodpovedať počas zájazdu za konanie osôb mladších ako 15 rokov, ktoré sú uvedené v Zmluve spolu s objednávateľom,

- riadiť sa pokynmi CK, sprievodcu, alebo iného určeného zástupcu CK a dodržiavať stanovený program zájazdu,

- počínať si tak, aby nedošlo ku škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných účastníkov zájazdu, dodávateľov služieb alebo CK,

- zdržať sa konania a správania, ktoré by mohlo ohrozovať, poškodzovať alebo obmedzovať ostatných účastníkov zájazdu,

- uhradiť prípadnú škodu, ktorú objednávateľ, prípadne v Zmluve s ním uvedené osoby, spôsobil v dopravnom prostriedku, ubytovacom alebo inom zariadení, kde čerpal služby podľa Zmluvy

5. Práva a povinnosti CK

Práva CK:

- požadovať od objednávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty (stornopoplatku) ak na ňu CK vznikol nárok podľa článku 9 týchto Obchodných podmienok,

- zrušiť zájazd v prípade, že nebude prihlásený minimálny počet záujemcov o zájazd,

- nevrátiť platbu za zájazd objednávateľovi, ktorý sa v deň odchodu na zájazd nedostavil na miesto nástupu na zájazd,

- vylúčiť zo zájazdu objednávateľa alebo osoby s ním v Zmluve uvedené v prípade, že sa počas zájazdu správajú hrubo, nekultúrne či hlučne, nadmerným požitím alkoholu alebo omamných látok či iným nevhodným správaním obťažujú ostatných účastníkov zájazdu, nedodržiavajú pokyny CK, narúšajú plynulý časový priebeh zájazdu či poškodzujú cudzí majetok. Takéto konanie je pokladané za podstatné porušenie podmienok Zmluvy a súčasne za poškodzovanie ostatných účastníkov zájazdu a zástupca CK je oprávnený vyvodiť voči takýmto osobám postih v podobe neposkytnutia ďalších služieb počas zájazdu alebo aj vylúčenia z prepravy, prípadne aj z celého zájazdu. V takomto prípade je CK oprávnená jednostranne zrušiť Zmluvu bez náhrady či akéhokoľvek nároku na odškodnenie vylúčeného objednávateľa za nevyužité služby. V takomto prípade nemá Objednávateľ ani ostatné osoby uvedené spolu s ním v Zmluve, nárok na náhradu výdavkov spojených s jeho ubytovaním, stravovaním či dopravou domov od momentu, kedy mu bolo zástupcom CK ústne oznámené, že s ním CK ruší zmluvný vzťah a vylučuje ho zo zájazdu.

Povinnosti CK:

- mať po celý čas predaja zájazdov uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku

- pred uzatvorením Zmluvy informovať objednávateľa o skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré majú vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu,

- uzatvoriť s objednávateľom Zmluvu,

- obstarať objednávateľovi zájazd tak, ako je to uvedené na internetových stránkach CK a v Zmluve,

- mať až do termínu konania zájazdu tento zájazd uvedený na internetovej stránke tak, aby sa mohol objednávateľ hocikedy oboznámiť s jeho obsahom,

- najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu poskytnúť objednávateľovi písomne (mailom alebo poštou) ďalšie podrobné informácie, ktoré sú preňho dôležité, ak už nie sú obsiahnuté v Zmluve. Tieto podrobné informácie poskytuje CK už len objednávateľovi, ktorý Zmluvu dojednával.

- v pondelok pred konaním zájazdu poslať objednávateľovi mail s podrobnosťami o zájazde, alebo mu zatelefonovať a prekonzultovať s ním opätovne a dopodrobna všetky podrobnosti zájazdu.

6. Zmeny dohodnutých služieb pred zájazdom

Ak je CK nútená pred začiatkom zájazdu zmeniť podstatnú podmienku Zmluvy, navrhne objednávateľovi zmenu Zmluvy. Ak navrhovaná zmena Zmluvy vedie aj k zvýšeniu ceny zájazdu, objednávateľa sa táto zmena ceny netýka, lebo objednávateľ má nárok na dodržanie ceny zájazdu uvedenej v pôvodnej Zmluve. Objednávateľ má právo sa rozhodnúť, či so zmenou súhlasí, alebo či od Zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvnej pokuty (stornopoplatku). Svoje rozhodnutie musí písomne (mailom) alebo telefonicky oznámiť CK v lehote určenej CK v návrhu zmeny.

7. Zmeny dohodnutých služieb počas zájazdu

Ak po začiatku zájazdu CK neposkytne objednávateľovi služby alebo ich podstatnú časť riadne a včas alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď ju k tomu Zmluva zaviazala, spraví CK bezodkladne také opatrenia, aby zájazd mohol pokračovať.

Ak pokračovanie zájazdu nemožno zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality, než sú uvedené v Zmluve, vráti CK objednávateľovi rozdiel ceny medzi pôvodne ponúkanými a počas zájazdu poskytnutými službami.

Ak služby podľa odseku 2 tohto bodu nemožno zabezpečiť alebo ich objednávateľ neprijme, vráti CK objednávateľovi bezodkladne rozdiel ceny zájazdu. Tak isto je CK povinná poskytnúť objednávateľovi dopravu späť na miesto odchodu alebo na iné miesto návratu, s ktorým objednávateľ súhlasí.

Ak je doprava uskutočnená iným dopravným prostriedkom, než ktorý bol dohodnutý v zmluve, je cestovná kancelária povinná:
- vrátiť rozdiel ceny, ak je doprava uskutočnená za nižšie náklady,
- uhradiť rozdiel ceny z vlastných prostriedkov, ak je doprava uskutočnená za vyššie náklady.

8. Reklamácie a zodpovednosť za škody

V prípade, že rozsah alebo kvalita poskytnutých služieb je objektívne na nižšej úrovni, ako to bolo dohodnuté v Zmluve, vzniká objednávateľovi nárok na odstránenie chybne poskytovanej služby a právo na reklamáciu.

Objednávateľ podáva reklamáciu ihneď po zistení skutočnosti k reklamácii oprávňujúcej a to priamo na mieste u povereného zástupcu CK tak, aby mohla byť okamžite zjednaná náprava. Reklamáciu je nutné podať písomne.

Objednávateľ je povinný poskytovať CK maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť.

Ak objednávateľ nespísal reklamáciu hneď na mieste počas konania zájazdu, má aj naďalej nárok na jej vybavenie, najneskôr však do 3 mesiacov od skončenia zájazdu alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, tak odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa Zmluvy, inak právo na reklamáciu zaniká. V takomto prípade pošle reklamáciu poštou na adresu CK.

Na všetky reklamácie podané v súlade s týmito Obchodnými podmienkami je CK po prešetrení povinná odpovedať písomnou formou a to najneskôr do 30 dní od doručenia reklamácie.

9. Odstúpenie od zmluvy, zrušenie zájazdu

CK môže pred začiatkom zájazdu od Zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia zájazdu alebo z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých povinností zo strany objednávateľa.

Oznámenie CK o odstúpení od Zmluvy pošle CK objednávateľovi mailom alebo mu túto skutočnosť oznámi telefonicky.

CK v prípade zrušenia zájazdu vráti objednávateľovi jeho platbu za zájazd v plnej výške do 14 dní od zrušenia zájazdu.

Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb bez udania dôvodu, alebo z dôvodu podstatného porušenia povinností CK vyplývajúcich zo Zmluvy.

Oznámenie objednávateľa o odstúpení od Zmluvy pošle objednávateľ CK mailom alebo jej túto skutočnosť oznámi telefonicky.

Ak nie je dôvodom odstúpenia od Zmluvy podstatné porušenie povinností CK stanovené Zmluvou, alebo ak CK odstúpi od Zmluvy z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť CK zmluvnú pokutu (stornopoplatok). Výška stornopoplatku je stanovená podľa počtu dní pred nástupom na zájazd a účtuje sa nasledovne:

  • 50% z ceny zájazdu od 30. do 7. dňa pred termínom konania zájazdu
  • 100% z ceny zájazdu do 7. dňa od plánovaného termínu konania zájazdu a ak objednávateľ zruší zájazd v deň jeho konania, alebo sa v deň jeho konania nedostaví k autobusu alebo je vylúčený zo zájazdu

Rozhodným dňom na uplatnenie stornopoplatku zo strany CK k objednávateľovi je termín odstúpenia od Zmluvy, tzn. odoslanie mailu alebo telefonát cestovnej kancelárii.

CK má právo odpočítať stornopoplatok zo zaplatenej ceny zájazdu.

10. Poistenie insolventnosti

CK je v súlade so Zákonom č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov povinná mať po celý čas predaja zájazdov uzavretú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad úpadku.

11. Záverečné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky platia pre účastníkov zájazdov CK a sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Objednávateľ zaplatením ceny zájazdu v prospech CK a tým aj uzatvorením Zmluvy s CK potvrdzuje:

  • •  že sa v plnom rozsahu oboznámil s popisom zaplateného zájazdu na internetovej stránke CK
  • •  že mu CK telefonicky alebo osobne (ak nie je majiteľom pripojenia na internet) podrobne objasnila všetky podrobnosti zájazdu tak, ako je to uvedené na internetových stránkach CK
  • •  že sú mu známe tieto Obchodné podmienky, ktoré sú aj súčasťou Zmluvy, ktorú ešte pred zaplatením ceny zájazdu obdržal a súhlasí s nimi,
  • •  že porozumel všetkým skutočnostiam uvedeným v týchto Obchodných podmienkach a bude ich rešpektovať a dodržiavať,
  • •  že si nie je vedomý žiadnych obmedzení, ktoré by mu bránili v riadnej účasti na zájazde.

Objednávateľ zároveň potvrdzuje, že so všetkými podrobnosťami zájazdu oboznámil aj ostatných účastníkov zájazdu, ktorých na zájazd spolu s ním prihlásil a ktorí sú s ním uvedení na Zmluve.

Malacky, 01.01.2018