Jednodňový výlet na víkend alebo zájazd cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - M.Gondolová
Poznávací výlet alebo zájazd cez víkend
Výlet, Výlety cez víkend - J.Lavová
výlet cez víkend, výlety na víkendy
Výlet, Výlety na víkend - G.Murínová

realizované výlety


Na Morave som stretol Santiniho...


Keďže mi sezóna vrcholí, som rada, že stíham základné administratívne úkony vrámci chodu CA jednodenne-vylety.sk ... na opisovanie zážitkov z ciest nemám čas - za čo sa vám ospravedlňujem. Preto som si vypýtala povolenie na zverejnenie opisu výletu jedným mojim klientom. Ten absolvoval výlet "po stavbách architekta Santiniho na Morave" a opísal ho nasledovne :

3.júna 2017 sme ráno o 6:10 na Patrónke nastúpili do autobusu a v sparnom dni sme s Evou a s Maloveckými absolvovali jedňodňový zájaz na Moravu „Po stopách architekta J.B.Santiniho – Moravský okruh“.

O tomto jednom z geniálnych českých barokových architektov som niečo vedel z mojich štúdií na AVU v Prahe (1965-8), kde nám dejiny architektúry prednášal prof. Bedřich Stefan, v tej dobe najväčší odborník nielen na české, ale na stredoeurópske baroko. Jeho prednášky boli vlastne prechádzkami po Prahe. A keď bola na programe Malá strana a z nej Nerudovka, tak nám komentoval dva paláce a jeden kostol od architekta J.B.Santiniho. Pamätám si jeho vyprávanie o Zelenej Hore, ktoré bolo najväčším dielom barokovej gotiky, jedinečného štýlu len v Čechách. Nikdy som tam nebol. Preto som bol zvedavý, čo všetko na tomto výlete uvidím...

Benediktínske opátstvo a kostol sv.Petra a Pavla, Rajhrad, 1721-1730


Rajhrad poznám ako mesto pred Brnom. Prechádzam cez toto mesto ak idem autom do Brna bez diaľničnej známky. Vedel som, že je tam benediktínsky kláštor, kultúrna pamiatka. Nevedel som, že je od Santiniho. Pred vstupom do areálu nás čakali sprievodcovia: p.Stanislav Růžička, a jeho dvaja kolegovia z OZ „Putování za Santinim“ a mladý reholník. Jednoduchý vstup do areálu nedával tušiť, čo je za ním. Prechádzali sme predpolímBenediktínskeho opátstva s kostlom sv.Petra a Pavla, po oboch stranách dekorovaného barokovými sochami, v čele je časť kláštora, v ktorom je moravský Pamätník písomníctva a po ľavej strane vertikálne i horizontálne trojdielne barokové priečelie kostola s dvojvežím.   Na prvý pohľad jednoduchý jednolodný kostol...       Santini bol povolaný prepoštom rajhradským, Antonínom Pirmusom prebudovať románsky kláštor.  Celý kláštor založil v roku 1721 v bažinatom teréne na drevených pilotách a rošte!  Najvýznamnejšou stavbou celého opátstva je kostol. Po vstupe do kostola sa začal rozvíjať nečakný priestorový koncept: žiadna jedna loď, ale tri pôdorysne eliptické priestory vytvárajúce gradujúci rytmus s rôznymi svetelnými efektami. Bohato členený priestor pilastrami, rímsami je uzatvorený zložitým klenebným systémom s bohatou freskovou výzdobou. Nad nami sa vznášala ilúzia neba. Nevídaná forma organového chóru vo tvare lastúry bola dôstojným proťajškom bohato dekorovaného hlavného barokového oltára.


Pútnický kostol mena Panny Márie, Křtiny, 1718-1750


Z Brna sme na sever zabočili na Ochozký les a do nádherného kraja, Moravského krasu. V jednej z dolín, na návrší dominuje v obci Křtiny pútnický kostol Mena Pani Márie od J.B.Santiniho. K našim sprievodcom sa pridal p.farár Mons. Jan Peňáz. Človek s úžasnou charizmou, ochotou nám podať čo najviac informácií o tomto hojne navštevovanom a jednom z najstarších a najnavštevovanejších pútnických miest na Morave, viac ako 800.ročnou tradíciou. Skvele osadená baroková dvojosová kompozícia do krajinného prostredia: kaplnka sv.Anny na jednej strane pútnických ambitov a chrám na druhej. Hlavný vstup do kostola je v druhej, kolmej osi mohutným schodiskom, pod dominantnou priečelnou vežou. Samotný chrámový priestor je v pôdoryse gréckeho kríža, v strede s centrálnym priestorom, prekrytého kupolou, po bokoch so štyrmi uzávermi. Úžasná priestorová kompozícia, vychádzajúca z prelínajúcich sa kružníc, umožňuje kontinuálny vstup svetla po celý deň, zvýrazňujúc plasticitu jednotlivých barokových článkov a bohatých fresiek klenieb, padajúcich až po rímsy. Sólo stojaca oltárna tomba je jedinečným prvkom celého priestoru. Súčasťou východného pútnického ambitu je zvonkohra (15 zvonov bolo osadených v r.2004), na ktorej nám Mons. Jan Peňáz zahral na uvítanie jednu z mariánskych melódií. A na záver nás pozval do kostnice, ktorej krypta bola objavená speleológmi v r.1991. Celý komplex uzaviera na západ horizontála zámku a budova fary. Dokončenia tohto súboru sa Santini nedožil.
Vyrazili sme ďalej na Vysočinu, do Kunštátu, kde sme do 14:00 absolvovali v reštaurácii Kultúrneho domu rýchly obed, menu len za 99.-Kč a výborné pivo z neďalekého pivovaru „Čierna hora“. Do Žďáru nad Sázavou sme sa prepletali obchádzkami, pretože na pôvodnej trase bola výluka. Videli sme krásny kraj, lesy a polia vo sviežej zeleni, nespočet rybníkov a vodných nádrží, upravené dediny, mestečká, nad nimi zámky a v nich kostoly. Sprievodca nás po ceste upozorňoval na pamätihodnosti, najmä z tvorby Santiniho. Tak sme zahliadli barokový kostol sv.Václava vo Zvole, v Ostrove nad Oslavou zájazdový hostinec „U Čápů“ v pôdorysom tvare W (Václav Vejmluva).


Areál cisterciánskeho kláštora, Žďár nad Sázavou, 1706-1722


Areál zámku a kláštora s bazilikou Nanebovzatia Panny Marie sa nachádza v severnej časti mesta, medzi Bránskym a Konventným rybníkom, ktorý prekleňuje barokový most s obojstrannými súsošiami. Pôsobí ako „malý“ Karlov most v Prahe. Ešte severnejšie je zámocký cintorín, tiež dielo Santiniho (nenavštívili sme ho). Ku katedrále sme pozvoľne stúpali cez dve nádvoria. Na začiatku 18.storočia bol Santiny povolaný opatom Václavom Vejmluvom k prestavbe pôvodne gotického kostola.      Na schodišti baziliky ma čakalo veľké prekvapenie: s otcom predstaveným nás privítal i doc.PhDr.Jiří T. Kotalík, ktorý od roku 1984 pôsobí ako historik architektúry na AVU v Prahe. Po tri obdobia bol rektorom tejto vysokej umeleckej školy. Jeho otec, prof. Jiří Kotalík, historik umenia, bol počas môjho štúdia na AVU v Prahe (1965-8) rektorom a riaditeľom Národní galerie v Prahe. Zažili sme skvelé „dueto“ výkladu: doc.J.Kotalík s p.S.Růžičkom.
Veľmi triezve priečelie kostola nemá výrazné znaky barokovej prestavby. Tá sa prejavila najmä v  interiéri kostola, prestavbou jeho troch lodí. Najvýraznejší zásah bol v pôvodnom gotickom oltárnom transepte, ktorý obojstranne preklenul veľkorysými a hmotovo bohatými organovými emporami. Druhú najdlhšiu hlavnú loď, 75 m (najdlhšia je v bazilike na Velehrade) ukončuje barokový oltár s pôvodným veľkorozmerným oltárnym obrazom od Leopolda Willmanna. Práve táto časť baziliky kríženia hlavnej a priečnej lode s organovými emporami a hudobnými chórmi sú skvelým a majstrovským dielom Santiniho. Žďár nad Sázavou sa považuje za zrod barokovej gotiky, jedinečného štýlu v celej barokovej Európe.    Santini v rámci komplexu navrhol aj viacero hospodárskych objektov, z ktorých je najvýraznejšia budova prelatúry, komponovanej pôdorysne do osemuholníka.


Pútnický kostol sv. Jana Nepomuckého, Zelená Hora, 1719-1722, dokončený 1735


Na konci našej cesty za Santinim bolo na programe to, na čo sme sa asi všetci najviac tešili. Spolupráca opata Václava Vejmluvu a J.B.Santiniho pokračovala na neďalekom návrší nad Žďárom. Opat Vejmluva, veľký ctiteľ mučeníka sa rozhodol postaviť na jeho pamiatku kostol na kopci nad kláštorom, ktorý pomenoval podľa rodiska sv.Jána Nepomuckého Zelená Hora. Santini sa s opatom stotožnil a za pár týždňov navrhol pútnický kostol. V tomto projekte uplatnil Santini nielen úžasný zmysel pre nielen matematický, ale aj ikonografický symbolizmus. Vkomponovanie „hviezdy do hviezdy“ s neuveriteľnou predstavivosťou až dokonalou  znalosťou princípov deskriptívnej geometrie je vrcholom Santiniho tvorby. Päťcípa hviezda s vnútorným ambitom je v ťažisku „veľkej“ hviezdy, pútnického ambitu. Vertikálne členenie hmoty je charakteristické „pozemským“ parterom, chórom, ktorý je „očistcom“ a „nebesia“ tvorí organový chór s klenbou. Plasticita exteriéru i interiéru, takmer pravidelné okenné otvory umožňujú dennému svetlu prenikať do centrálneho chrámu po celý deň. Tak je možné pozorovať premeny v čase i priestore. Toto vrcholné dielo Santiniho, jedinečné v období baroka, bolo právom pre svoje architektonické a konštrukčné výnimočné kvality v roku 1994 zapísané do zoznamu kultúrnych pamiatok UNESCO. Bolo naozaj impozantné zažiť pri západe slnka, na konci nášho putovania za Santinim, toto vrcholné dielo českej barokovej gotiky v úžasnej konštalácii.


Pri ceste domov som sa vracal v myšlienkach k neopakovateľným zážitkom z toho, čo som poznal len z literatúry a mal som možnosť počas jedného dňa spoznať len štyri, z takmer osemdesiatich diel tohto architektonického génia, ktorý to dokázal za 23 rokov plodného života. Jeho dielo nezahŕňa len sakrálne stavby, ale aj veľa profánnych, rôznych typologických druhov. „Jeho dielo pomáha mnohým pochopiť rozpor českého baroka, kedy údajná doba „temna“ je vlastne dobou skutočného, hmatateľného rozkvetu českého staviteľstva, remesla a umenia.“ (cit. z knihy „Santini“).


Navrátenie kostolov a kláštorov do majetku katolíckej cirkvi, jej rádom, ako aj profánnych stavieb pôvodným majiteľom (napr. Zámok v Žďári nad Sázavou bol v roku 1992 vrátený pôvodným majiteľom, dedičom šľachtického rodu Kinských), aktivity OZ „Putování za Santinim“, čerpanie rôznych dotácií, majú veľkú zásluhu na rozsiahlych rekonštrukciách, čím sa objekty opäť stávajú plnohodnotnými súčasťami hmotnej národnej kultúry.


Listovanie v knihe od autorov Stanislava Růžičku a Vladimíra Kunca „Santini“, ktorú som si v bazilike v Žďári nad Sázavou kúpil, mi priblížilo ešte viac dielo tohto výnimočného českého architekta a staviteľa talianskeho pôvodu. Je to perfektná publikácia nielen v textoch, fotografiách, ale i v typografickej a grafickej úprave. Je dôstojným prezentovaním diel J.B.Santiniho v Čechách a na Morave.


 22:00 sme boli už doma, plní zážitkov z tohto krásneho výletu.

Ivan  G ü r t l e r, senior-architekt